O Kомори инжењера шумарства Србије

Комора инжењера шумарства (у даљем тексту: Комора) је основана ради унапређења услова за обављање стручних послова у шумарству, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова и организовању у пружању услуга у шумарству, као и ради остваривања других циљева. Чланови Коморе су инжењери шумарске струке. Комора је као правно лице са седиштем у Београду основана Законом о шумама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010). По оснивању приступило се активностима на унутрашњој организацији, изради интерних аката и конституисању органа Коморе.

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Лица која обављају одређене послове у шумарству дужна су по Закону о шумама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010) да стекну лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама (у даљем тексту: лиценца), док је Комора овлашћена да спроводи испит за стицање лиценце и да издаје и одузима лиценце.

Лиценцу може да добије лице које је члан Коморе, има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године из области шумарства, шумарског смера и које има положени државни стручни испит, као и стручни испит за стицање лиценце за обављање одређених послова. Министар ближе прописује програм и начин полагања стручног испита за стицање лиценце, образац записника о полагању стручног испита и образац уверења о положеном стручном испиту.

У складу са циљевима и задацима који су прописани Законом и Статутом, Комора ће у наредном периоду приступити активностима који ће допринети подизању нивоа стручне оспособљености и заштити општег и појединачног интереса у обављању послова у шумарству.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд