Чланство у Комори Инжењера шумарства Србије

На основу члана 91. и 92. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 , 93/12 , 89/15, у даљем тексту: Закон) и Статута Коморе инжењера шумарства Србије,

Комора инжењера шумарства Србије (у даљем тексту: КИШС) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

I

Упућује се јавни позив за пријем чланова у КИШС у складу са условима које прописује Закон и Статут КИШС, и то:

  • Чланови Коморе су инжењери шумарске струке.
  • Члан Коморе може бити лице са стеченим високим образовањем у складу са Законом о шумама.
  • Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају послове у шумарству за које је законом предвиђена лиценца.

II

Кандидат за члана КИШС потребно је да:

  • поднесе захтев за пријем у чланство КИШС (Образац Захтева преузети овде) и уплати чланарину за текућу годину (попуњен и потписан Захтев и доказ о уплати чланарине);
  • поднесе доказ о стеченом високом образовању шумарске струке, у складу са Законом о шумама (оверена копија дипломе);
  • поднесе доказ о пријављеном пребивалишту, односно боравишту на подручју Републике Србије (копија личне карте или очитани подаци личне карте са чипа);
  • поднесе доказ да није правоснажно осуђен за кривично или друго кажњиво дело, из области шумарства.

III

Чланарину у износу од 4.000,00 (четирихиљаде) динара, потребно је уплатити на рачун КИШС бр: 205-238835-25 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 2222.

Попуњен и потписан Захтев за пријем у чланство са наведеном документацијом подноси се КИШС у писаној форми на адресу: Комора инжењера шумарства Србије, ул. Кнеза Вишеслава 3, 11030 Београд.

IV

Списак лица примљених у чланство КИШС, по обради поднесених захтева и одлуци надлежног органа о пријему у чланство, биће истакнут и ажуриран на званичном сајту КИШС: www.sumarskakomora.rs

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд